Odwiedzin: 125688

Przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

ul. Radzyńska 8/10, 21-560 Międzyrzec Podlaski

___________________OGŁASZA II PRZETARG USTNY__________________

Na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Brzeskiej, składającej się z działki: nr 1139/2 o powierzchni 6973 m2 wpisanej do księgi wieczystej: Nr LU1R/00045265/8 wraz z budynkiem administracyjnym dworca autobusowego.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 listopada 2012 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi: 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100). Kwota postąpienia: 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium wynosi: 170.000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Warunki dodatkowe:

     -    Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia w akcie notarialnym sprzedaży nieodpłatnej służebności osobistej na rzecz sprzedającego ustalającej utrzymanie na nieruchomości funkcji dworca autobusowego, w formie: wydzielenia miejsca na zatokę przystankową dla 2 stanowisk; miejsca postojowego na postój minimum 2 autobusów; umożliwienia sprzedającemu zorganizowanie punktu kasowego sprzedaży biletów.

     -    Podpisanie umowy sprzedaży poprzedzi uzgodnienie przez obie strony ww. warunków w oparciu o przedłożony przez nabywcę i zaakceptowany przez sprzedającego plan sytuacyjny, zawierający koncepcję zabezpieczenia funkcji dworca.

Pouczenie:

     -    warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jw. przelewem na konto spółki nr 83 1240 2177 1111 0000 3575 8369, na godzinę przed przetargiem (decyduje chwila uznania rachunku spółki);

     -    wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej;

     -    wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;

     -    wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny;

     -    wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy;

     -    nabywca, który w terminach określonych w § 13 ust. 2 i § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.U.07.27.177 ze zm.) nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz na zasadach określonych w § 8 ust. 4 złożone wadium.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Pod rygorem niedopuszczenia do przetargu:

1)      osoby prawne działają przez swoje organy lub pełnomocnika do uczestniczenia w przetargu, składają oryginał lub poświadczony notarialnie odpis z KRS wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przetargiem,

2)      osoby fizyczne działają osobiście lub przez pełnomocnika do uczestniczenia w przetargu,

3)      podpisy mocodawców muszą być notarialnie poświadczone.
Sprzedawca, po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Publiczna licytacja zostanie przeprowadzona w dniu 28 grudnia 2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki. Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim zgłoszeniu, kontakt tel. 83 3713073 (biuro zarządu). Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.____________________________________

Prezes Zarządu - Jarosław Siedlanowski
Pokaż Dworzec autobusowy PKS na większej mapie

utworzono:2017-01-13 08:33:00przez:Siedlanowski Jarosław
ostatnia edycja:2017-01-13 09:01:00przez:Siedlanowski Jarosław

  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers