Odwiedzin: 125688

Przetargi na ubezpieczenie


Międzyrzec Podlaski, 10.12.2012 r.
Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu na usługę kompleksowego ubezpieczenia


pobierz dokument (w pdf.): odpowiedzi na zadane pytania

Do pobrania:

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:
Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1

Nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1

Nr 4 – program ubezpieczenia 

Nr 5 – umowa projekt
Nr 6 - wykaz budynków
Nr 7 - wykaz pojazdów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO

na usługę kompleksowego ubezpieczenia

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

 

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

z siedzibą: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Radzyńska 8/10

tel. 83 / 371 78 97, fax. 83/ 371 23 94

NIP: 538-000-32-07
REGON: 000972625
 
II. INFORMACJE O BROKERZE.

Brokerem pośredniczącym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jest:

Katarzyna Abramczuk – Broker Ubezpieczeniowy, nr licencji PUNU 1075/02,
adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 11D, tel/fax: 83 344 22 44
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1.     Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia.

2.     Szczegółowy zakres określa Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

3.     Treść projektu umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

4.     Przedmiot zamówienia określony kodami Wspólnego Słownika Zamówień

Usługa CPV:

66.51.60.00-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty. 

       66.51.61.00-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych odpowiedzialności cywilnej

       66.51.41.10-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

       66.51.21.00-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

5.     Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie                                    do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowaniu oferty.

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotowa usługa będzie wykonywana przez okres 12 miesięcy od 01.01.2013 r.                        do 31.12.2013 r.

2. Sposób i forma płatności: przelewem w 4 ratach wg poniższego harmonogramu:

   I rata do 31 stycznia 2013 roku
    II rata do 30 kwietnia 2013 roku

III rata do 31 lipca 2013 roku

            IV rata do 31 października 2013 roku

    
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki,                 po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie  będą przekraczać 20% wartości zamówienia podstawowego;

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie                    do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane                   w zamówieniu podstawowym, a składka wyliczona zostanie w systemie pro rata temporis, bez stosowania składki minimalnej dla każdej polisy.

3. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w sytuacji wyczerpania się sumy gwarancyjnej lub zmniejszeniu się sumy ubezpieczenia w następujących okolicznościach:

a) uzupełnienie sumy gwarancyjnej lub ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania;

b)przekroczenie wskazanego w treści klauzuli automatycznego pokrycia środków trwałych;

c) zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy;

d) zmiany organizacyjne, przekształcenia własnościowe.
 
 

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP spełniają warunki dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zezwolenie                                na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  1. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów i oświadczeń metodą "spełnia – nie spełnia". W przypadku braku w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w rozdziale IX SIWZ dokumentów zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu.
  2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
  3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy PZP spełniają warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, według art. 23 ustawy PZP.
  5. Z treści oświadczeń i załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać,                                 iż wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 

A. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem.

 

B. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

1.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 
C. Inne dokumenty i oświadczenia
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania, jeśli ofertę składa pełnomocnik.

3. OWU wymienionych w SIWZ ryzyk oprócz ubezpieczeń obowiązkowych.

 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.    W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub e-mailem.

2.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.    Wykonawca zobowiązany jest przekazywać informację, oświadczenia i dokumenty podając      Znak sprawy: 3/PN/2012

na adres:  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

ul. Radzyńska 8/10, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83/ 371 78 97; fax. 83/ 371 23 94

e-mail: j.ben@pksmiedzyrzec.pl
 

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1.    Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej.

2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ przekazując jednocześnie informację wszystkim, którzy pobrali SIWZ oraz umieszcza ją na swojej stronie internetowej: www.pksmiedzyrzec.pl

3.    Zamawiający przedłuża termin składania ofert, w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

 

XII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

  1. W sprawach dokumentacji przetargowej – Janusz Beń tel. 83 /371 78 97 , tel/fax 83 / 371 23 94, e-mail: j.ben@pksmiedzyrzec.pl
  2. W sprawach przedmiotu zamówienia – Pani Katarzyna Abramczuk, Broker Ubezpieczeniowy, nr licencji PUNU 1075/02, adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 11D, tel/fax: 083 344 22 44                
 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane w niniejszym postępowaniu. 

 

XIV. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.    Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.    Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ.  

4.    Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

5.    Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozdziału IX SIWZ. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączał kopię dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

6.    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.    Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze) oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8.    Zaleca się ponumerowanie stron oferty. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane.

9.    Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim oraz być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa (lub kopię poświadczoną notarialnie) do podpisania oferty.

10. Wszystkie wymagane w ofercie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym,

       muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

11. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie posiadającej oznaczenia:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

ul. Radzyńska 8/10, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Oferta Przetargowa na kompleksowe ubezpieczenie
(nie otwierać przed 14.12.2012, godz. 12.15)

12.   Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania

ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA”.

13.   Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten

sam sposób jak oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie,

należy opatrzyć napisem "WYCOFANE”.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zdobycie niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania oferty leży w interesie Wykonawcy.

15. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny i warunków płatności.

17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1)    przedstawiają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu;

2)    wykaz dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale VI pkt. A.1-2 i B.1-2. dotyczy każdego Wykonawcy członka konsorcjum z osobna;

3)    w przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy o ile takie dokumenty nie były przedłożone wcześniej.

18.   Wykonawca musi wskazać w ofercie te części zamówienia, które powierzy podwykonawcom - nie wypełnienie tej części (w Załączniku Nr 1 do siwz) Zamawiający oceni, że Wykonawca sam wykona zamówienie.

 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o. ul. Radzyńska 8/10, 21-560 Międzyrzec Podlaski w terminie do dnia 14 grudnia 2012r., do godz. 12:00.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

 

XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 14 grudnia 2012 r o godz. 12:15 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o. ul. Radzyńska 8/10, 21-560 Międzyrzec Podlaski

 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU OTWARCIA, OCENY OFERT ORAZ OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

1.W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3.Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe.

4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od             Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia.

 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

a) spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami);

b) spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ;

c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o określone w SIWZ kryteria oceny;

 2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,

określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie

dostępnym w swojej siedzibie.

 3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 4) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego, przed zawarciem umowy Wykonawca reprezentujący innych Wykonawców złoży Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych.

2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania (cena brutto), musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie.

4. W sytuacji rozbieżności pomiędzy kwotami podanymi słownie i cyfrowo, Zamawiający za wiążącą będzie uznawał wartość podaną słownie.

5.Cena podana w formularzu ofertowym będzie traktowana jako cena ostateczna nie podlegająca żadnym zmianom w zależności od wskazanego zakresu ubezpieczenia lub sposobu płatności.

6.Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie może się wiązać z nabyciem członkowstwa w TUW.

 

XX. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%.

2. Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru:

        

najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert

     x   waga procentowa x 100

           cena oferowana oferty ocenianej
 

3. Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalnie 100 pkt.

4. Zamawiający dokona oceny obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

XXI. POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty może dotyczyć i nastąpić w następujących przypadkach:

a)    zmiany korzystnej dla Zamawiającego, w szczególności zmniejszenia stawek i składki;

b)    zmiany, której uwzględnienie wymaga zmiana obowiązujących przepisów prawa;

c)    zmniejszenia wartości majątku Zamawiającego.

2. Pozostałe warunki umowy określone zostały w projekcie – załącznik nr 5 do SIWZ.

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Zatwierdził:

Prezes Zarządu -  Jarosław Siedlanowski


 

Międzyrzec Podlaski, dnia 06.12.2012r.utworzono:2017-01-13 08:32:08przez:Siedlanowski Jarosław
ostatnia edycja:2017-01-13 08:56:11przez:Siedlanowski Jarosław

  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers