Odwiedzin: 125904

Ulgi w przejazdach


I. Ulgi ustawowe - bilety jednorazowe

1.    CELNIK – SŁUŻBA – 78%
2.    DZIECKO 4-6 LAT – 37%
3.    DZIECKO DO 4 LAT - OSOBNE MIEJSCE – 78%
4.    DZIECKO DO 4 LAT BEZ MIEJSCA SIEDZĄCEGO - 100%
5.    DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE – 78%
6.    INWALIDA WOJENNY - 37%
7.    INWALIDA WOJENNY I GRUPY – 78%
8.    KOMBATANT - 37%
9.    NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH – 78%
10. NIEWIDOMY - 37%
11. NIEWIDOMY N.S.E  – (KURSY ZWYKŁE – 93%) (KURSY POSPIESZNE – 51%)
12. OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO -78%
13. OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY – 95%
14. OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ - 95%
15. OSOBA NIESAMODZIELNA – (KURSY ZWYKŁE – 49%) (KURSY POSPIESZNE – 37%)
16. POLICJANT - SŁUŻBA – 78%
17. PRZEWODNIK OSÓB NIEWIDOMYCH – 95%
18. STRAŻ GRANICZNA - OCHRONA SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH – 100%
19. STRAŻ GRANICZNA – SŁUŻBA – 78%
20. ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY - 78%
21. ŻOŁNIERZ ŻW – 78%
 

 

II. Ulgi ustawowe - bilety miesięczne

  1. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE  - 78%
  2. NAUCZYCIEL  - 33%
  3. NAUCZYCIEL AKADEMICKI - 33%
  4. NIEWIDOMY - 37%
  5. NIEWIDOMY N.S.E. – (KURSY ZWYKŁE - 93%) – (KURSY POSPIESZNE - 51%)
  6. STUDENT - 51%
  7. UCZEŃ  - 49%

   Wysokość ulgi (%)

Rodzaj ulgi ustawowej na bilety jednorazowe

100%

Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT BEZ MIEJSCA SIEDZĄCEGO
Opis ulgi:
Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977_20.07.2002).«««

78%

Rodzaj ulgi : STRAŻ GRANICZNA - SŁUŻBA
Opis ulgi:
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
2) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wyk.czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

78%

Rodzaj ulgi : CELNIK - SŁUŻBA
Opis ulgi:
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002). «««  

78%

Rodzaj ulgi : POLICJANT - SŁUŻBA
Opis ulgi: Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
4) umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002). ««« 

78%

Rodzaj ulgi : ŻOŁNIERZ ŻW
Opis ulgi: Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002). «««

95%

Rodzaj ulgi : PRZEWODNIK OSÓB NIEWIDOMYCH
Opis ulgi: Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

78%

Rodzaj ulgi : DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
Opis ulgi: Art.2.5. Do ullgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby:
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolno-wych., specjalnego ośrodka wych., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).««« 

78%

Rodzaj ulgi : OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
 
Opis ulgi: Art.2.5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby:
1) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych- na podst.biletów jednoraz. wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolno-wych., specjalnego ośrodka wych., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

78%

Rodzaj ulgi : INWALIDA WOJENNY I GRUPY

Opis ulgi:
a) Art.16. Inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidów Art.41. Inwalida wojskowy zaliczony do I grupy inwalidów
b) Art. 1. ust. 2)
4. przysługuje prawo do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
Podstawa prawna : a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515) «««

95%

Rodzaj ulgi : OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY
Opis ulgi: a) Art.16. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidów
Art.41. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidów
b) Art. 1. ust. 2)
5. do ulgi w wysokości 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospieszne uprawniony jest przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów.
Podstawa prawna : a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)«««

95%

Rodzaj ulgi : OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ 
Opis ulgi:
Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Art. 1a.4. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

37%

Rodzaj ulgi : DZIECKO 4-6 LAT
Opis ulgi:
Art.4.4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.4 pkt 1:
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002, Dz.U. 2003r. Nr 137, poz. 1304) «««  

78%

Rodzaj ulgi : ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY
Opis ulgi: Art.2.6. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

37%

Rodzaj ulgi : NIEWIDOMY
Opis ulgi: Art.4.3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

37%

Rodzaj ulgi : INWALIDA WOJENNY
Opis ulgi:
a) Art.16. Inwalida wojenny
Art. 41. Inwalida wojskowy
b) Art. 1. ust. 2)
3. przysługuje prawo do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
Podstawa prawna : a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515).«««

37%

Rodzaj ulgi : KOMBATANT
Opis ulgi: Art.20 ust.2 pkt 1 Kombatanci i inne osoby uprawnione - emeryci, renciści, inwalidzi:
1) ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiotowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
Podstawa prawna : a) Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 1991 Nr 17 poz. 75)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515). «««  

49%

Rodzaj ulgi : OSOBA NIESAMODZIELNA - KURSY ZWYKŁE

Opis ulgi:
Art.4.1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002). «««

37%

Rodzaj ulgi : OSOBA NIESAMODZIELNA - KURSY POSPIESZNE
Opis ulgi:
Art.4.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002). «««  

78%

Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT - OSOBNE MIEJSCE
Opis ulgi: Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
1) dzieci do 4 lat (dziecko zajmuje miejsce - JEST DOPŁATA)
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002). «««

 

Rodzaj ulgi : NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH
Wysokość ulgi : 78%
Opis ulgi: Art.2.7 Do ulgi 78% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Legitymacja cyw.niewid.ofiary dz.woj. Rozp. MPiPS z dnia 1.02.2007r (Dz.U. 2007r. Nr 24 poz 153).«««

100%

Rodzaj ulgi : STRAŻ GRANICZNA - OCHRONA SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH
Opis ulgi: Art.2.2a. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.
Podstawa prawna : Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z 11.05.2007r, poz. 558. «««

93%

Rodzaj ulgi : NIEWIDOMY N.S.E - KURSY ZWYKŁE
Opis ulgi: Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010).«««

51%

Rodzaj ulgi : NIEWIDOMY N.S.E - KURSY POSPIESZNE
Opis ulgi: Art.4.2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z
realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010).«««

Wysokość ulgi (%)    

Rodzaj ulgi ustawowej na bilety miesięczne

49%

Rodzaj ulgi: UCZEŃ

Opis ulgi:
Art.5.1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010).

51%

 Rodzaj ulgi: STUDENT
Opis ulgi: Art.5.1a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010). «««

 33%

 Rodzaj ulgi: NAUCZYCIEL
Opis ulgi:
Art.5.2. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:

1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

33%

 Rodzaj ulgi: NAUCZYCIEL AKADEMICKI
Opis ulgi:
Art.5.2. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
2) nauczyciele akademiccy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

78%

Rodzaj ulgi: DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
Opis ulgi:
Art.2.5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby:

1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów miesięcznych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolno-wych., specjalnego ośrodka wych., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

37%

Rodzaj ulgi: NIEWIDOMY
Opis ulgi: Art.4.3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).«««

93%

Rodzaj ulgi: NIEWIDOMY N.S.E. - KURSY ZWYKŁE
Opis ulgi: Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010).«««

51%

Rodzaj ulgi: NIEWIDOMY N.S.E. - KURSY POSPIESZNE
Opis ulgi: Art.4.2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010).«««  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers