Odwiedzin: 125904

Ogłoszenie sprzedaży prawa użytkowania wiecz. nieruchomościMiędzyrzec Podlaski 02.01.2018 r.

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 1139/1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM PRZY UL. ZARÓWIEPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o. odstępuje od zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1139/1 bez podania przyczyny.


 Międzyrzec Podlaski 01.12.2017 r.Informacja dodatkowa do ogłoszenia


Z przyczyn niezależnych od Spółki termin rozstrzygnięcia przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1139/1 zostaje przesunięty na dzień 5 stycznia 2018 r. godz. 10:00

Termin wniesienia wadium zostaje wyznaczony do dnia 4 stycznia 2018 r.


Międzyrzec Podlaski 15.11.2017 r.
Informacja dodatkowa do ogłoszenia


Zgodnie z zawartą umową dzierżawy, w przypadku rozwiązania tej umowy, Dzierżawca  może odebrać poniesione nakłady rzeczowe na przedmiocie dzierżawy przywracając teren do stanu poprzedniego.
OgłoszeniePrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

ul. Radzyńska 8/10, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 1. Przedmiot przetargu:

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Brzeskiej, składającej się z działki: nr 1139/1 o powierzchni 7398,00 m2
 1. Stan Prawny

Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej: Nr LU1R/00083101/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim.Uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III: prawo dzierżawy z dnia 01.03.2012r., nie może zostać wypowiedziane przez wydzierżawiającego – wieczystego użytkownika nieruchomości przed dniem 26.07.2020r.
 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkami handlowymi i infrastrukturą tworzącą targowisko miejskie, położona ok.300m centrum miasta. W sąsiedztwie działki o zabudowie handlowej wielolokalowej i mieszkalnej jednorodzinnej. Teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną – doprowadzona energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja. Zabudowa i infrastruktura stanowiąca targowisko miejskie jest własnością aktualnego dzierżawcy i podlega zwrotowi po zakończeniu umowy dzierżawy.
 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako obszar usług publicznych i usług komunikacji.
 1. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza netto w/w nieruchomości wynosi: 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Brutto 1 045 500,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych)
 1. Termin i miejsce przetargu

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Radzyńskiej 8/10 w Międzyrzecu Podlaskim dniu 7 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00.
 1. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem na konto spółki nr 83 1240 2177 1111 0000 3575 8369 do dnia 06.12.2017 (decyduje chwila uznania rachunku spółki); Wadium wynosi: 85 000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;

4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny;

5. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy;

 1. Warunki dodatkowe: brak

 1. Informacje ogólne

 1. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

 2. Pod rygorem niedopuszczenia do przetargu:

- osoby prawne działają przez swoje organy lub pełnomocnika do uczestniczenia w przetargu, składają oryginał lub poświadczony notarialnie odpis z KRS wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przetargiem,

- osoby fizyczne działające osobiście obowiązane są okazać dowód osobisty

- pełnomocnicy osób fizycznych lub prawnych obowiązani są przedłożyć oryginały
pełnomocnictwa notarialnie poświadczonego.

3. Kwota postąpienia wynosi 10 000,00

4. Sprzedawca, po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy.

5. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

6. Nabywca, który w terminach określonych w § 13 ust. 2 i § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.U.07.27.177 ze zm.) nie uiści ceny nabycia  traci prawa wynikające z przybicia oraz na zasadach określonych w § 8 ust. 4 złożone wadium.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim zgłoszeniu.
8. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w siedzibie spółki
lub pod nr tel. 83 371-30-73.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia oraz unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.Międzyrzec Podlaski dn. 07.11.2017
utworzono:2018-01-19 09:26:30przez:Siedlanowski Jarosław
ostatnia edycja:2018-01-19 09:26:30przez:Siedlanowski Jarosław

  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers