Odwiedzin: 125904

Przetarg na dostawę paliwa w formie tankowania w 2019 r.


Pliki do pobrania:


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.02.2019

informacja z otwarcia ofert - 23.01.2019 r.


link ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4f2bec91-a3b0-41bb-9ca6-d1844fae7159

SWIZ
Zał nr 1- formularz ofertowy
Zał nr 2- oświadczenie spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał nr 3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał nr 4- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Zał nr 5- Wzór umowy
Zamawiający :


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

ul. Radzyńska 8/10

21-560 Międzyrzec Podlaski


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na:

Dostawa w formie tankowania oleju napędowego w 2019r.”


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 EURO
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pozn.zm.).


2/PN/2019


 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGONazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

Adres Zamawiającego: ul. Radzyńska 8/10

Kod Miejscowość: 21-560 Międzyrzec Podlaski

Kraj: Polska

Telefon: +48 83 371-30-73

NIP: 538-000-32-07

REGON: 000972625

Adres strony internetowej: www.pksmiedzyrzec.pl


Adres poczty elektronicznej: pks@pksmiedzyrzec.pl


Dni i godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO OGŁOSZONE ZAMÓWIENIE

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579), (dalej: Ustawa Pzp) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z pozn.zm.).

 3. Podstawa prawna opracowania SIWZ

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r.
  poz. 1579 z pozn.)

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.u. z 2017 poz.2479)

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2477);

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126);

 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 poz.1993)

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r., poz. 1128);

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie wzoru ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U.2016 poz.1127)

 • Ustawa z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017r. poz. 708);

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny

 1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.pksmiedzyrzec.pl oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego 1. Numer przedmiotowego postępowania nadany przez Zamawiającego to: 2/PN/2019. W kontaktach z Zamawiającym, Wykonawcy winni powoływać się na powyższy numer.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150.000 litrów oleju napędowego (ON) spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590 w formie tankowania do zbiorników pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09 134 100-8

 1. Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp.

 2. Wykonawca jest obowiązany zapewnić ciągłość tankowania pojazdów na stacji paliw ogólnie dostępnej, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 19:00 przy średnim zużyciu miesięcznym ok. 12 500,00 litrów oleju napędowego.

 3. Zamówienie będzie realizowane poprzez tankowanie do pełna zbiorników paliwa pojazdów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, przez pracownika Zamawiającego. Tankowanie na stacji paliw winno być objęte systemem monitoringu.

 4. Stacja paliw Wykonawcy powinna posiadać dystrybutory paliwa oraz umożliwiać tankowanie nie mniej niż dwóch pojazdów jednocześnie, w tym jednego pojazdu Zamawiającego.

 5. Olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1680). Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.

 6. Podane jak w pkt 1, ilości oleju napędowego zostały określone na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości oleju napędowego w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wielkość zużycia paliw dla Zamawiającego może ulegać zmianie (+) (-) 20 %.

 7. Zamawiający uprawniony jest do badania zakupionych paliw. W przypadku ujawnienia nieprawidłowych parametrów jakościowych paliw, koszty badania obciążają Wykonawcę.

 8. Cena jednostkowa oleju napędowego ON w trakcie trwania umowy będzie ustalana jako hurtowa cena oleju napędowego obowiązująca u producenta oleju, opublikowana na stronie internetowej PKN Orlen (www.orlen.pl) według danych w dniu wykonania dostawy plus podatek VAT z uwzględnieniem stałego upustu oferowanego przez Wykonawcę w ofercie cenowej. Jeżeli w dniu dostawy lub tankowania na wymienionej stronie internetowej nie będzie publikowana hurtowa cena oleju napędowego, należy przyjąć cenę hurtową tego paliwa publikowaną na stronie internetowej w ostatnim dniu przed datą dostawy lub tankowania. Cena jednostkowa za litr paliwa powinna zostać podana (w razie konieczności zaokrąglona) do dwóch miejsc po przecinku.

 9. Rozliczenia między stronami będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o potwierdzenia transakcji otrzymywane przez Zamawiającego na stacji paliw po dokonaniu zakupu oraz elektronicznej ewidencji transakcji prowadzonej przez Wykonawcę na stacji paliw.

 10. Dostawy paliwa będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności. Należności za dostarczone paliwo będą regulowane przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury VAT Zamawiającemu. Faktury będą wystawiane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych dla wybranego wariantu dostawy oleju napędowego (ON).

 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy, wyłącznie do wysokości kwoty, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Zamówienie publiczne będzie realizowane sukcesywnie w terminie od dnia 01 lutego 2019 r.
do 31 stycznia 2020 r.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy Pzp, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ust. 1, 1a, 1b Ustawy Pzp.


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


  1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek jeśli posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi oraz prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia na okres do dnia 31 stycznia 2020r.,

  2. Zdolności techniczne lub zawodowe, posiadania wiedzy i doświadczenia –
   Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże się:

   1. należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, co najmniej trzech dostaw w każdym roku o łącznej ilości, co najmniej 150.000 litrów na rzecz podmiotów, którzy tankowali na stacji paliw Wykonawcy w każdym roku olej napędowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (proporcjonalnie w stosunku rocznym do wskazanych wyżej wartości paliwa),

   2. dysponowaniem odpowiedniego potencjału technicznego do wykonania zamówienia – wykaże się posiadaniem ogólnie dostępnej stacji paliw, objętej systemem monitoringu i zlokalizowanej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, posiadającej dystrybutory paliwa oraz umożliwiającej tankowanie nie mniej niż dwóch pojazdów jednocześnie (w tym jednego pojazdu Zamawiającego) od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 19:00,

  1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży:

 1. kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 400.000,00 zł. wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia /2019-2020/;

 2. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 2. musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.

 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


 1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH


Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.


 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA


  1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp.

  2. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.7 ppkt 2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.

  4. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zatwierdził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2171);

 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

 3. jeżeli Wykonawca lub urzędujący członek jego organu zarządzającego lub
  nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta, uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy Pzp
  z:

  • Zamawiającym,

  • osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
   członkami komisji
   przetargowej,

  • osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy Pzp

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

 2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocne skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

 3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt e powyżej;

 4. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

 5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

  1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy Pzp i SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę
   i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.
   7 ppkt.5.

  3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
   w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz
   dokumenty.

  4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.


  1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
  WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Do oferty (Załącznik nr 1) każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2

 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
w/w oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 1. Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacje z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2, pkt 23 Ustawy Pzp, (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.

 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

 3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. aktualny (na dzień składania ofert) oraz ważny na okres do dnia 31 stycznia 2020 r. dokument potwierdzający posiadanie koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na obrót paliwami wydany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

 2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 400.000 zł (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

 3. wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, co najmniej dwóch dostaw w każdym roku o łącznej ilości co najmniej 150.000 litrów na rzecz podmiotów, którzy tankowali na stacji paliw Wykonawcy w każdym roku olej napędowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (proporcjonalnie w stosunku rocznym do wskazanych wyżej wartości paliwa), wraz z załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 4. opis stacji paliw spełniającej warunki ogólnie dostępnej stacji paliw, objętej systemem monitoringu i zlokalizowanej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, posiadającej dystrybutory paliwa oraz umożliwiającej tankowanie nie mniej niż dwóch pojazdów jednocześnie (w tym jednego pojazdu Zamawiającego) od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 19:00, wraz z rysunkiem lub szkicem stacji paliw (albo fotografiami obrazującymi stację paliw z uwzględnieniem stanowisk do tankowania, umiejscowienie sklepu, teren placu, wjazd i wyjazd ze stacji), dokumentem wewnętrznym Wykonawcy w postaci uchwały, zarządzenia lub regulaminu organizacyjnego potwierdzającym ogólną dostępność i godziny otwarcia stacji paliw (albo pisemnym oświadczeniem Wykonawcy do zapewnienia stacji czynnej co najmniej w godzinach od 6:00 do 19:00), świadectwem legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych dla ON), dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do stacji paliw (wypis z rejestru gruntów i księgi wieczystej albo obowiązującą na przewidywany termin wykonania zamówienia umowę cywilnoprawną) oraz ważnym pozwoleniem na użytkowanie stacji paliw – opis w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, pozostałe dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej na zgodność z oryginałem;

 5. oświadczenie o odległości stacji paliw Wykonawcy od zajezdni autobusowej Zamawiającego, mierzonej po drogach publicznych od bramy wjazdowej w ogrodzeniu zajezdni autobusowej, w adresie siedziby Zleceniodawcy do najbliżej położonego dystrybutora stacji paliw – oryginał.

 6. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 12 - 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (oryginał);

 7. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o - 23 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 12 - 23 ustawy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

 8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

 9. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

 10. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

 11. Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa jakości oferowanego paliwa, wydany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASOBACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM


 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.


 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 2. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu postawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 5.2.

 3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu/ów, o których mowa w pkt 5 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

 1. zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.

 1. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
  przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

 4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8 ppkt.6

 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tych podmiotów. 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA/SPÓŁKI
  CYWILNE)

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt.5, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wskazują zgodnie z pkt. 8.

  3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
   każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
   wykluczenia.

  4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8 ppkt.2. składa każdy z Wykonawców.

  5. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

  6. Wszelkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  7. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub/i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  9. Brak jakiegokolwiek z określonych w rozdziale dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie będzie skutkować odrzuceniem oferty.


 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
  A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ
  Z WYKONAWCAMI

 1. W postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, składa się w formie pisemnej.

 3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 4. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane zgodnie z zapisami art. 38 Ustawy Pzp. Osoba upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie wyjaśnień do SIWZ
  jest Joanna Szachnik-Sorgowicka. Zapytania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub wskazany adres poczty elektronicznej.

 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 6. Oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

 7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt.11 ppkt.5., należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 8. Za oryginał, o którym mowa w pkt. 11 ppkt..6 i 7., uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.

 9. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
  dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 10. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. Wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 12. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie Pzp. 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM


1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23.01.2019r. do godz. 10:30.

3.Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w następujących formach:

- pieniądzu,

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 359).

4. Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej nr 91 80250007 0071 2336 2000 0010 z dopiskiem „wadium – dostawa paliwa - postępowanie nr 2/PN/2019.

 1. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

 2. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

 4. Z treści dokumentu wadialnego wniesionego w innej niż w pieniądzu dopuszczalnej formie, musi jednoznacznie wynikać, iż Gwarant wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu

bezwarunkowo i nieodwołalnie na każde żądanie, w okolicznościach podanych w art. 46, ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

 2. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

 3. Wadium zostanie uznane za skutecznie wniesione, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie określonym w pkt 12ppkt.2. Dowód wniesienia wadium należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 4. Potwierdzeniem wniesienia wadium w innej niż w pieniądzu dopuszczalnej formie jest dołączony do oferty w oddzielnej kopercie oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46, ust. 4a Ustawy Pzp.

 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, (chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie).

 10. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w
  art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
   ofert.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

  5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

 5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

 7. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

 8. Wraz z ofertą powinny być złożone:

 1. oświadczenia zgodnie z wytycznymi pkt. 8 ppkt1;

 2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współpracy, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

 3. dokumenty, potwierdzające gwarancję lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz dokumenty potwierdzające.

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

 4. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14 ppkt..14., oraz złączone w sposób trwały, na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. W treści ofert powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa poufne, nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

 7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu, np. kopercie. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie i zaadresowane jak niżej:


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

ul. Radzyńska 8/10, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Oferta w przetargu nieograniczonym na zamówienie:

Dostawa w formie tankowania oleju napędowego w 2019r. "

NIE OTWIERAĆ przed: 23.01.2019r. godz. 11:00.


 1. Wymagania określone w pkt.14 ppkt. 12 i 15 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 14 ppkt.14 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.


15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Oferty należy składać w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o, w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Radzyńskiej 8/10, do dnia 23.01.2019r. do godz. 10:30.

 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.01.2019r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o., w Międzyrzecu Podlaskim przy ul.Radzyńskiej 8/10.

 5. Otwarcie ofert jest jawne.

 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY


  1. Do obliczenia ceny ofertowej stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest wypełnienie „Formularza ofertowego” – Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ten formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Suma kwot za wykonanie poszczególnych dostaw będzie stanowić cenę, którą należy wskazać w formularzu ofertowym.

  2. Cena sumaryczna, nie stanowi podstawy wynagrodzenia Wykonawcy, a jedynie niezbędna jest do wskazania oferty najkorzystniejszej.

  3. Proponowana cena w ofercie powinna być ceną hurtową netto PKN ORLEN S.A. według cen dnia z Internetu w dniu 31.12.2018r. z upustem oferowanym przez dostawcę do zakupu 1 litra poszczególnych rodzajów paliwa, wyrażoną w PLN.


Rzeczywista cena paliwa będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla Zamawiającego jako cena hurtowa netto publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w dniu zamówienia paliwa z upustem i powiększona o VAT wg wzoru:

C brutto po korekcie = (C netto - Upust)+VAT.


Rozliczenie finansowe z Zamawiającym będzie następowało za faktyczną dostawę paliwa na zasadach określonych w umowie.


  1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania przez Wykonawcę mniejszej ilości i zakresu dostaw niż tych wymienionych w formularzu ofertowym i osiągnięcia faktycznego wynagrodzenia niższego niż to, które stanowi cenę sumaryczną oferty z formularza ofertowego.

  2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

  3. Cena brutto oferty, określona w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


  1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

  2. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny podatek VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1221). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.

  3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy.

  5. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

  6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT


 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,

 2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

 3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści wymaganiami Zamawiającego.


 1. Oferty zostaną ocenione z zastosowaniem matematycznych obliczeń, za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:

    1. Cena – 95%;

    2. Odległość stacji paliw Wykonawcy od zajezdni autobusowej Zamawiającego – 5%,
     przy czym oferta Wykonawcy:

 1. posiadającego stację paliw w odległości do 500 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 5 pkt,

 2. posiadającego stację paliw w odległości większej od 501 m do 1.000 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 4 pkt,

 3. posiadającego stację paliw w odległości większej od 1.001 m do 2.000 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 3 pkt, 1. posiadającego stację paliw w odległości większej od 2.001 m do 4.000 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 2 pkt,

 2. posiadającego stację paliw w odległości większej od 4.001 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 0 pkt.

 1. Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej:

    1. każda oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

 1. w zakresie ceny – cena zamówienia netto oferty z najniższą ceną / cena zamówienia netto oferty badanej x 95 pkt,

 2. w zakresie odległości stacji paliw Wykonawcy od zajezdni autobusowej Zamawiającego– jak w pkt 1 ppkt 2;

2) sumowana będzie wartość punktów uzyskanych w zakresie ceny i w zakresie odległości stacji paliw Wykonawcy od zajezdni autobusowej Zamawiającego;

3) obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku;

4) cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę, podatek VAT;

5) cena jednostkowa za litr oleju napędowego powinna zostać ustalona poprzez odniesienie się do ceny hurtowej PKN ORLEN opublikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl, według danych na dzień 31.12.2018

6) cena jednostkowa za litr paliwa powinna zostać podana (w razie konieczności zaokrąglona) do dwóch miejsc po przecinku

7) wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie na formularzu ofertowym ceny netto, podatku VAT i ceny brutto

8) w formularzu ofertowym Wykonawca określi wielkość upustu, jako procentową w stosunku
do jednego litra oleju napędowego obowiązującą w niezmiennej wysokości przez okres umowy;

 1. Oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana przez Zamawiającego.

 2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 1. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

 4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 17 ppkt.10., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 5. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

   1. jest niezgodna z ustawą;

   2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 17 ppkt.10 c);

   3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

   4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

   5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

   6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

   7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 17ppkt 10 c) ;

   8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust.4 i 5 Ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w podpunkcie 1) powyżej, na stronie internetowej.18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w treści stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

  2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu.

  3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  4. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

  5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

  6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich dodatkowego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

  7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 20.19 . ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRYCH WPROWADZENIA DO UMOWY WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

  1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

  2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ zgodnie z art. 38, Ustawy Pzp.

  3. Na podstawie art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 9 wzoru umowy.

  4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

  5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny ofertowej brutto.

  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 359).

Uwaga w gwarancji winny znaleźć się zapisy: „Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty przez Zamawiającego. Gwarancja wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez gwarancję bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na podstawie pierwszego żądania Zamawiającego bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego rezultatu.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.”

  1. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.

  2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.

  3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego na dzień przed podpisaniem umowy.

  4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Wykonawcy.

  6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 20 ppkt.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane


 1. INNE INFORMACJE


Nie przewiduje się:

 1. zawarcia umowy ramowej;

 2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

 3. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy;

 4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

 5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

 6. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


  1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy.

  2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub emailem lub w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od daty publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  4. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dania, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

  2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.


  1. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

   1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

   2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

   3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego;

   4. Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu;

   5. Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

  1. Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

  2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1579) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI


Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. UE 119 z dn. 04.05.2016r. zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu jako kierownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o., ul. Radzyńska 8/10,21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 83 371-30-73 (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego – pks@pksmiedzyrzec.pl

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa w formie tankowania oleju napędowego w 2019r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy Pzp

 4. Państwa dane będą przechowywane, zgodnie z art.97ust.1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 5. Obowiązek podania Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO

 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących zgodnie z art.15 RODO

 8. Posiadają Państwo prawo do sprostowania Państwa danych osobowych zgodnie z art.16 RODO

 9. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art.18 ust.2 RODO

 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

 11. Nie przysługuje Państwu w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.

 12. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych o których mowa w art.20 RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art.6ust.1 lit.c RODO


 1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:


Nr

Nazwa załącznika

1

Formularz ofertowy

2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych

5

Wzór umowyutworzono:2020-12-01 08:25:41przez:Siedlanowski Jarosław
ostatnia edycja:2020-12-01 08:25:41przez:Siedlanowski Jarosław

  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers