Odwiedzin: 125688

Regulamin wystawiania i przesyłania e-faktur


Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim sp. z o. o. drogą elektroniczną usługi „e-faktura” zwanej dalej USŁUGĄ.

 2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ustawy o VAT w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej zwanej dalej USTAWĄ.

 3. Usługodawcą świadczącym opisane usługi drogą elektroniczną jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim sp. z o. o.

 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim sp. z o. o.

 5. Każdy klient korzystający z usługi e-faktury zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wypełnieniem druku Zgody i rozpoczęciem korzystania z Usługi oraz przestrzegania jego postanowień.

  Opis i warunki świadczenia Usługi

 1. Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy wystawiony przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim sp. z o. o.

 2. Warunkiem korzystania z usługi jest złożenie przez Partnera pisemnej Zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Powyższa zgoda musi być złożona w formie pisemnej.

 3. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim sp. z o. o. podpisanej pisemnej zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 4. Faktura elektroniczna jest plikiem o formacie PDF z zapewnieniem autentyczności pochodzenia i integralność jej treści.

 5. Powiadomienie o wystawieniu faktury elektronicznej wysyłane jest na wskazany na formularzu zgody na otrzymywanie faktur adres poczty elektronicznej.

 6. Chwilą doręczenia faktury elektronicznej jest moment wysłania do Partnera powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej w systemie VeritumXL

 7. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 8. Partner zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w sposób określony w Ustawie.

Zmiany adresu e-mail i rezygnacja z Usługi

 1. Zmiany adresu e-mali, na który mają być wysłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej należy dostarczyć pisemnie na formularzu „Aktualizacja danych do otrzymywania faktur drogą elektroniczną”.

 2. W przypadku braku powiadomienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim sp. z o. o. o zmianie adresu e-mail, informacje uważa się za skutecznie doręczone po wysłaniu ich na obecnie obowiązujący adres e-mail Partnera.

 3. Partner jest uprawniony do rezygnacji z otrzymania faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie „Zawiadomienia o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej”.

 4. Ponowna aktywacja Usługi e-faktura wymaga złożenia nowej „Zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną”.

Postanowienia końcowe

 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej http://pksmiedzyrzec.pl/bip.php

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.utworzono:2022-02-09 11:08:47przez:Siedlanowski Jarosław
ostatnia edycja:2022-02-09 11:08:47przez:Siedlanowski Jarosław

  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers