Odwiedzin: 125688

Przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.11.2022 do SWZ
Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.11.2022 do SWZ

 
link ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych :
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc856fb0-6594-11ed-aea3-
5a7c432eaced


Wykaz załączników:
SWZ
załącznik nr 1 - wzór Formularza Oferty
załącznik nr 2  - Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
załącznik nr 4 - Wzór wykazu dostaw wykonanych
załącznik nr 5 - Wykaz osób
załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.
załącznik nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy
załącznik nr 9 - Opis techniczny zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000972625
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Radzyńska 8/10
1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzec Podlaski
1.5.3.) Kod pocztowy: 21-560
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski
1.5.7.) Numer telefonu: 833713073
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jaroslaw.siedlanowski@pksmiedzyrzec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pksmiedzyrzec.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
publiczny transport zbiorowy
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu
Podlaskim Sp. z o.o.”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc856fb0-6594-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441529
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z
o.o. (nr projektu: RPLU.15.01.00-06-0090/22), współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa: 15:ODPORNE LUBELSKIE-ZASOBY REACT-EU DLA LUBELSKIEGO,
Dział:15.1:Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc856fb0-6594-11ed-aea3-5a7c432eaced
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
lub za pomocą poczty elektronicznej, email: jaroslaw.siedlanowski@pksmiedzyrzec.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Wymagania techniczne i
organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w instrukcji dostępnej na Platformie pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
b) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania zakładce „komunikacja”
c) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
d) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-zamówienia.
e) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformie e-zamówienia.
f) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
2/PN/2022.
g) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e- Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 7788999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „zgłoś problem”
h) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres e-mail.
i) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
j) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych
osobowych Rozdział I pkt. 5 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych
osobowych Rozdział I pkt. 5 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2/PN/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniej jak 49,59 kWp i maksymalnie do 49,99 kWp wraz z przyłączeniem jej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o., adres inwestycji: Międzyrzec Podlaski, ul. Radzyńska
8/10, dz. Nr 41/4, obręb 003 jedn. ewid. 060101_1 Międzyrzec Podlaski.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45223810-7 - Konstrukcje gotowe
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg. kryteriów i dostarczonych środków dowodowych i oświadczeń zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przetwornicę/inwerter
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane prace montażowe wraz z konstrukcją
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wpisany był do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
• posiadania doświadczenia w wykonaniu min. 3 dostaw i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49 kW każda a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, powyższy warunek powinien spełniać minimum jeden podmiot).
• kieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika technicznego:
a) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. poz.
1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), legitymującą
się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży elektrycznej
lub minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym jako instalator systemów fotowoltaicznych; lub posiadającą ważny
certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów
fotowoltaicznych, legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy
robotach branży elektrycznej lub minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym jako instalator systemów fotowoltaicznych;
b) jedna osoba może pełnić funkcje kierownika technicznego w ramach zamówienia;
c) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza spełnianie warunku przez co najmniej jednego z
Wykonawców.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone
przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4 wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 5 pkt.1 według wzoru z Załącznika nr 3 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
2) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Załącznik nr
4 do SWZ.(w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami instalacyjno-montażowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do przedłożenia w ramach zamówienia karty katalogowe paneli oraz inwertera
fotowoltaicznego oraz certyfikaty tych urządzeń.
Ocenie podlegać będą parametry techniczne i wymogi instalacji fotowoltaicznej ujęte w projekcie oraz opisie technicznym
zamówienia- zał nr 9załączonych do SWZ. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do powyższych przedmiotowych środków dowodowych będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie:trzy tysiące złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej: nr rachunku: 91 8025 0007 0071 2336 2000 0010
z adnotacją: Wadium Nr postępowania 2/PN/2022 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za
wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3.2)–4), wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00441529 z dnia 2022-11-16
• Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania oraz inna korespondencja w postępowaniu będzie kierowana wyłącznie do pełnomocnika.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w zakresie przewidzianym art. 455 Pzp lub wskazanym w niniejszym
paragrafie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem drogą elektroniczną https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy określone ustawą z
dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) oraz przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers