Odwiedzin: 125688

Przetarg na dostawę paliw(2018)Międzyrzec Podlaski, 17.01.2018 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


ZAWIADOMIENIE
o  unieważnieniu postępowania


Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywną dostawę paliw do stacji paliw w 2018r”.
        Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 2 491 031,67zł. jest to jednocześnie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę:
1) PH Conkret Sp. zo.o., ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska - cena 2 599 100,00zł,
Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu była cena.

W związku z tym, że cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, należy unieważnić przedmiotowe postępowanie.

Międzyrzec Podlaski, 09.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


"Informujemy, iż na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany treści pkt 5.2.3. i 7.6.C SIWZ. Powyższa korekta nie powoduje zmiany formularza ofertowego, nie ulega zatem zmianie termin składania ofert." Zamawiający zamieszcza na stronie SIWZ po dokonanych korektach."


SIWZ - aktualnyOdpowiedzi do pytań SIWZ w postępowaniu 1/PN/2017


odpowiedzi do pytań SIWZ

SWIZ po zmianach


wzór umowy po zmianachpliki do pobrania (postępowanie nr 1/PN/2017)

SWIZ

Ogłoszenie w internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej"

Zał nr 1- formularz ofertowy

Zał nr 2-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Zał nr 3-wzór umowy
Zał nr 4-instrukcja wypełnienia JEDZ

Zał nr 5-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


Międzyrzec Podlaski, 28.11.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„Sukcesywna dostawa paliwa do stacji paliw w 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 EURO
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579).

Postępowanie nr 1/PN/2017

 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

Adres Zamawiającego: ul. Radzyńska 8/10

Kod Miejscowość: 21-560 Międzyrzec Podlaski

Kraj: Polska

Telefon: +48 83 371-30-73

NIP: 538-000-32-07

REGON: 000972625

Adres strony internetowej: www.pksmiedzyrzec.pl

Adres poczty elektronicznej: pks@pksmiedzyrzec.pl

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej wartości ustalonej na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579), (dalej: Ustawa Pzp) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1579).

  3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015r., poz. 2263);

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2254);

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126);

 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r., poz. 1128);

 4. Ustawa z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017r. poz. 708);

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny

  1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do opublikowania zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  2. Numer przedmiotowego postępowania nadany przez Zamawiającego to: 1/PN/2017.
   W kontaktach z Zamawiającym, Wykonawcy winni powoływać się na powyższy numer. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Radzyńskiej 8/10 w Międzyrzecu Podlaskim.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Zad. 1: 09 134 100-8

Zad. 2: 09 132 100-4


Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp.


  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 2.


Części określone są w następujący sposób:

   1. Sukcesywna dostawa następujących paliw:

    1. W zakresie zadania nr 1 dotyczy: Dostawa oleju napędowego w ilości około
     500 000,00 l.

    2. W zakresie zadania nr 2 dotyczy: Dostawa etyliny Pb-95 w ilości około
     90 000,00 l

   1. Dostarczane paliwo musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w:

 1. przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1928) a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1680), oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016r., poz. 2008);

 2. aktualnych Polskich Normach: PN-EN 228 dla benzyn, PN-EN 590 dla oleju napędowego;

 3. jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami.

   1. Zamawiający nie dopuszcza aby oferowane i dostarczane paliwo zawierało produkty pochodzące z recyklingu odpadów sztucznych.

   2. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę autocysternami wyposażonymi w legalizowane przepływomierze na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach, terminach i parametrach określonych przez Zamawiającego. Cysterny samochodowe muszą spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1834).

   3. Wykonawcy muszą zapewnić dostawę paliw w terminie do 48 godzin od przyjęcia zamówienia w okresie obowiązywania umowy.

   4. Wielkość jednorazowej dostawy oleju napędowego wynosić będzie około 10 000,00l, benzyny około 5000,00l.

   5. Dostawy paliwa do zbiorników Zamawiającego winny być realizowane własnym lub wynajętym środkiem transportu samochodowego z zaplombowanymi zaworami spustowymi.

   6. Termin płatności: 30 dni.

   1. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo (orzeczenie) jakości dostarczanego paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

  3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

  4. Zamawiający nie dopuszcza powierzania realizacji zamówienia podwykonawcom.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia 10.01.2018r. do dnia

31.12.2018r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy Pzp, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ust. 1, 1a, 1b Ustawy Pzp.


  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


5.2.1

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 220) oraz złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2.2

Zdolności techniczne lub zawodowe

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży należy dołączyć wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej trzech głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( opracowanie własne). Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 dostaw w ilości nie mniejszej niż 500 tys. l/rocznie oleju napędowego oraz 90 tys. l/rocznie etyliny.

Uwaga: Proszę w przedmiotowym wykazie przedstawić jedynie główne usługi w celu wykazania się doświadczeniem zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający nie wymaga podania wszystkich usług.

5.2.3

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży:

 1. kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2.000.000,00 zł. wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia /2018/;

 2. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał


  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt od 5.2.1. do 5.2.3. musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.

  3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA


  1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp.

  2. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 6.2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.

  4. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.


332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zatwierdził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2171);

 1. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

 2. Jeżeli Wykonawca lub urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta, uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy Pzp z:

  • Zamawiającym,

  • osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

  • członkami komisji przetargowej,

  • osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy Pzp

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

 2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocne skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

 3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt e powyżej;

 4. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

 5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 6. nie złożył oświadczenia, że znajduje się na dzień składania ofert na wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do Ustawy o podatku od towarów i usług i wpłacił kaucję gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.


  1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy Pzp i SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie


pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6.5.

  2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
   w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

  3. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

  4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania

o udzielenie zamówienia.

  1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. Do oferty (Załącznik nr 1) każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

Aktualne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem JEDZ”.

Jednolity dokument JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu JEDZ, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Ponadto aktualna wersja instrukcji wypełniania jednolitego dokumentu JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski- Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

  1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacje z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2, pkt 23 Ustawy Pzp, (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5).


W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż

10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.

  1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  1. Zamawiający zgonie z art. 24aa Ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie /nie krótszym niż 10 dni/ następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 220);

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5, pkt. 1 Ustawy Pzp;

 3. kopie obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2.000.000,00 zł. wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia /2018/ oraz potwierdzeniem opłacenia tej polisy.

 4. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej trzech głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (opracowanie własne). Za główne dostawy odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się dostawy oleju napędowego w ilości min.500tys.l rocznie i benzyny w ilości 90 tys.l rocznie.

Uwaga: Proszę w przedmiotowym wykazie przedstawić jedynie główne usługi w celu wykazania się doświadczeniem zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający nie wymaga podania wszystkich usług.

 1. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż

3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 1. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż

3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na kare


aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

 1. Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo w sytuacji gdy Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 229), złożyli odrębne oferty – że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami (Załącznik nr 5 do SIWZ);

 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

 4. oryginał świadectwa jakości oferowanego paliwa, wydany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert,

 5. do wglądu umowę na zakupy paliwa zawartą z producentem paliw lub umowę z bazą paliw na odbiór paliw,

 6. dokument potwierdzający złożenie kaucji gwarancyjnej w kwocie nie niższej niż
  2 000 000,00 zł

 7. wykaz posiadanych autocystern, którymi będzie realizował dostawy wraz z kopią dokumentów potwierdzających, że wyposażone są w urządzenia zabezpieczające przed przelaniem zbiorników oraz wykaz kierowców autocystern wraz z ich uprawnieniami w zakresie napełniania zbiorników
  i przewozu materiałów niebezpiecznych wg klasy dla przedmiotu zamówienia. W przypadku podmiotów nie dysponujących własnymi autocysternami oprócz w/w danych należy dołączyć umowę z firmą transportową, obowiązującą w okresie trwania zamówienia wraz z w/w wykazami. Wykonawca zamiast w/w wykazów może złożyć oświadczenie, jednak Zamawiający będzie żądał przedstawienia takich wykazów od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6. lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.8., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6. lit. b zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, przepis pkt. 7.9. stosuje się.

  4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.


 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASOBACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  3. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu postawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 5.2.

  4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

  5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu/ów, o których mowa w pkt 8.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

 1. zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.1.

  1. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

 4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

  1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.7.2.

  2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa się także jednolity dokument JEDZ dotyczące tych podmiotów.

  3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składając jednolity dokument JEDZ zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.


 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE)

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt.5.2., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wskazują zgodnie z pkt. 5.5.

  2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

  1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. składa każdy z Wykonawców.

  2. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

  3. Wszelkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  4. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub/i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  1. Brak jakiegokolwiek z określonych w rozdziale dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie będzie skutkować odrzuceniem oferty.


 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  1. W postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  2. W postępowaniu oświadczenia, w tym jednolity dokument JEDZ, składa się w formie pisemnej.

  3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  4. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane zgodnie z zapisami art. 38 Ustawy Pzp. Osoba upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie wyjaśnień do SIWZ jest Joanna Szachnik-Sorgowicka. Zapytania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub wskazany adres poczty elektronicznej.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  2. Oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej

„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

  1. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt.10.5., należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  2. Za oryginał, o którym mowa w pkt. 10.6. i 10.7., uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.

  3. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  4. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone e sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. Wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

  5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  6. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie Pzp.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w zakresie poszczególnych zadań w wysokości:


1) dla zadania nr 1 w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).


2) dla zadania nr 2 w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


  1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 09.01.2018r. do godz. 10:30.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 359).

Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej nr 91 80250007 0071 2336 2000 0010

z dopiskiem „wadium – dostawa paliw - postępowanie nr 1/PN/2017.

  1. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

  2. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

  4. Z treści dokumentu wadialnego wniesionego w innej niż w pieniądzu dopuszczalnej formie, musi jednoznacznie wynikać, iż Gwarant wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie na każde żądanie, w okolicznościach podanych w art. 46, ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

  2. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  3. Wadium zostanie uznane za skutecznie wniesione, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie określonym w pkt 11.2. Dowód wniesienia wadium należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  4. Potwierdzeniem wniesienia wadium w innej niż w pieniądzu dopuszczalnej formie jest dołączony do oferty w oddzielnej kopercie oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

  5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46, ust. 4a Ustawy Pzp.

  6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

*chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  1. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert .

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  2. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

  3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

  5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  7. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego

Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

  1. Wraz z ofertą powinny być złożone:

 1. oświadczenie zgodnie z wytycznymi pkt. 7;

 2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współpracy, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

 3. dokumenty, potwierdzające gwarancję lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz dokumenty potwierdzające.

  1. Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

  2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

  1. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 13.14., oraz złączone w sposób trwały, na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. W treści ofert powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

  2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

– poufne, nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

  1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

  2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu, np. kopercie. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie i zaadresowane jak niżej:


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o. ul. Radzyńska 8/10, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Oferta w przetargu nieograniczonym na zamówienie:

„Sukcesywna dostawa paliwa do stacji paliw w 2018r. "

NIE OTWIERAĆ przed: 09.01.2018r. godz. 11:00.


  1. Wymagania określone w pkt. 13.12. i 13.15. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt

13.14. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o, w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Radzyńskiej 8/10, do dnia 09.01.2018r. do godz. 10:30.

  2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.01.2018r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o., w Międzyrzecu Podlaskim przy ul.Radzyńskiej 8/10.

  5. Otwarcie ofert jest jawne.

  6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  1. Do obliczenia ceny ofertowej stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest wypełnienie „Formularza ofertowego” – Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ten formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Suma kwot za wykonanie poszczególnych dostaw będzie stanowić cenę, którą należy wskazać w formularzu ofertowym.

  2. Cena sumaryczna, nie stanowi podstawy wynagrodzenia Wykonawcy, a jedynie niezbędna jest do wskazania oferty najkorzystniejszej.

  3. Proponowana cena w ofercie powinna być ceną hurtową netto PKN ORLEN S.A. według cen dnia z Internetu w dniu 30.11.2017r. z upustem oferowanym przez dostawcę do zakupu 1 litra poszczególnych rodzajów paliwa, wyrażoną w PLN.


Rzeczywista cena paliwa będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla Zamawiającego jako cena hurtowa netto publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w dniu zamówienia paliwa z upustem i powiększona o VAT wg wzoru:

C brutto po korekcie = (C netto - Upust)+VAT.

Rozliczenie finansowe z Zamawiającym będzie następowało za faktyczną dostawę paliwa na zasadach określonych w umowie.

  1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania przez Wykonawcę mniejszej ilości i zakresu dostaw niż tych wymienionych w formularzu ofertowym i osiągnięcia faktycznego wynagrodzenia niższego niż to, które stanowi cenę sumaryczną oferty z formularza ofertowego.

  2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

  3. Cena brutto oferty, określona w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy

zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

  2. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny podatek VAT ( zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1221). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.

  3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy.

  5. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

  6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT


  1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

   1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,

   2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

   3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

  1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

100 %


  1. Punkty przyznawane za podane w pkt 16.2. kryterium będą liczone według następującego wzoru:


Nazwa kryterium


Waga


Sposób oceny


Wzór


cena


100% =

100 pktmatematyczny

najniższa cena ofertowa

----------------------------- x 100 = liczba pkt.

badana cena ofertowa


  1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

  1. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

  4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 16.10., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, .

  6. Zamawiający poprawia w ofercie:

   1. oczywiste omyłki pisarskie,

   2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

   3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

   1. jest niezgodna z ustawą;

   1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 16.10. podpunkt 3);

   2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

   3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

   4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

   5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

   6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 16.10 podpunkt 3);

   7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

   2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

   3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust.4 i 5 Ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  1. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w podpunkcie 1) powyżej, na stronie internetowej.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94, ust. 2 Ustawy Pzp.

  2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu.

  3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

  5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

  6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich dodatkowego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

  7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 18.


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny ofertowej brutto.

  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 359).

Uwaga w gwarancji winny znaleźć się zapisy: „Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty przez Zamawiającego. Gwarancja wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez gwarancję bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na podstawie pierwszego żądania Zamawiającego bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego rezultatu.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.”

  1. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.

  2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.

  3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego na dzień przed podpisaniem umowy.

  4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 18.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  3. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania
   Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.


 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

  2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ zgodnie z art. 38, Ustawy Pzp.

  3. Na podstawie art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 11 wzoru umowy.

  4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

  5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  1. W myśl Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej w zakresie określonym w Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  5. Terminy wniesienia odwołania:


   1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od daty przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie

internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.


   1. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.5.1. i 20.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


   1. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 • 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

 • 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


  1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej opis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


 1. ZWROT KOSZTÓW POSTĘPOWANIA

  1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

  2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.


 1. UMOWA RAMOWA

  1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


 1. AUKCJA ELEKTRONICZNA

  1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

  2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

  1. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

   1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

   2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

   3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego;

   4. Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu;

   5. Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

  1. Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

  2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1579) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


 1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ


Nr

Nazwa załącznika

1

Formularz ofertowy

2

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

3

Wzór umowy

4

Instrukcja wypełnienia JEDZ

5

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznychutworzono:2018-01-19 09:13:33przez:Siedlanowski Jarosław
ostatnia edycja:2018-01-19 09:13:33przez:Siedlanowski Jarosław

  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers