Odwiedzin: 125904

Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusówzał. nr 1 - oświadczenie (osoba fizyczna)

zał. nr 2 - oświadczenie (osoba prawna)
 

Szczegółowe warunki II - ego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusów

§1

 1. Przetarg ogłasza:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 8/10

tel. 083 371 30 73

fax. 083) 371 23 94

e-mail: sekretariat@pksmiedzyrzec.pl

strona internetowa www.pksmiedzyrzec.pl

NIP: 538-000-32-07, REGON: 000972625

 1. Autobusy można oglądać na terenie Przedsiębiorstwa w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Radzyńskiej 8/10 po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny z dyspozytorem, telefon kontaktowy 502 561 102.

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

odn.1). Autosan A0808T Gemini; LBI 71CR wadium wynosi 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),

odn.2). Autosan A0808T Gemini; LBI 70CR wadium wynosi 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),

odn.3). JELCZ T120/3 EWA; LBI 6C03 wadium 700,00 zł (słownie: siedemset złotych),

najpóźniej do terminu złożenia oferty na rachunek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Międzyrzecu Podlaskim, nr konta 91 8025 0007 0071 2336 2000 0010

lub w kasie Spółki. Na dokumencie wpłaty należy dopisać: „przetarg na autobus”.

§2

 1. Opis autobusów przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Marka i typ pojazdu: Autosan A0808T Gemini

Rodzaj pojazdu: autobus międzymiastowy

Rok produkcji: 2004

Nr rejestracyjny: LBI 71CR

Pojemność silnika (cm³): 3922

Przebieg pojazdu [km]: 637700

Liczba miejsc: 43 + 1 (w tym 13 stojących)

Cena wywoławcza: 88.437,00 zł brutto /71.900,00 zł netto

 1. Marka i typ pojazdu: Autosan A0808T Gemini

Rodzaj pojazdu: autobus międzymiastowy

Rok produkcji: 2004

Nr rejestracyjny: LBI 70CR

Pojemność silnika (cm³): 3922

Przebieg pojazdu [km]: 649 890

Liczba miejsc: 43 + 1 (w tym 13 stojących)

Cena wywoławcza:  88.437,00 zł brutto /71.900,00 zł netto

 1. Marka i typ pojazdu: Jelcz T120/3 EWA

Rodzaj pojazdu: autobus międzymiastowy

Rok produkcji: 1998

Nr rejestracyjny: LBI 6C03

Pojemność silnika (cm³): 11100

Przebieg pojazdu [km]: 766 179

Liczba miejsc: 51

Cena wywoławcza: 26.937,00 zł brutto / 21.900,00 zł netto

§3

 1. Oferent ma prawo złożyć oferty cenowe na dowolnie wybrane autobusy.

 2. Na każdy wybrany autobus należy złożyć oddzielnie jedną ofertę.

 3. Kryterium oceny oferty jest (wyłącznie) cena.

 4. Oferowana cena powinna być równa, co najmniej cenie wywoławczej.

 5. Wybrana zostanie oferta o najwyższej cenie.

§4

Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

§5

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o., 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Radzyńska 8/10 do dnia 11 grudnia 2015 r. do godziny 10:00.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa w pokoju Zarządu Spółki w dniu 11 grudnia 2015 r. o godzinie 10:15.

 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż autobusów ”.

§6

Oferta powinna zawierać:

Oferta powinna zawierać:

 1. Typ, markę i numer rejestracyjny.

 2. Dane oferenta potwierdzone dokumentami:

 • Osoba fizyczna – dowód osobisty,

 • Podmiot gospodarczy – nazwa firmy, adres, REGON, NIP, odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z terminem wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu.

W przypadku kopii dokumentów – poświadczenie za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

 1. Oferowaną cenę brutto.

 2. Oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 1, 2  do niniejszych warunków przetargu.

 3. Ofertę należy wykonać w języku polskim w sposób czytelny i jednoznaczny.

§7

Oferty nie spełniające niniejszych warunków zostaną odrzucone.

§8

Na poczet ceny nabycia zalicza się wartość wpłaconego wadium. Wadium uczestników, którzy przetarg przegrali, zostanie im zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zakupienia autobusu w terminie i miejscu wskazanym przez ogłaszającego przetarg, wadium ulega przepadkowi na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

§9

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

§10

W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa ogłosi dodatkowy przetarg pisemny ograniczony dla Oferentów, którzy je złożyli.

§11

Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać można w siedzibie sprzedawcy w sekretariacie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.


Międzyrzec Podlaski, 03.12.2015 r.

Zatwierdzam

Jarosław Siedlanowski - Prezes Zarząduutworzono:2020-12-01 08:44:50przez:Siedlanowski Jarosław
ostatnia edycja:2020-12-01 08:44:50przez:Siedlanowski Jarosław

  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers